برنامه مراکز معاینه فنی  جهت پذیرش تاکسی ها

تذکرات مهم

در ساعات فوق صرفا خودروهای تاکسی پذیرش خواهند شد

حضور خودروهای تاکسی دردیگر ساعات وطبق روال عادی (مشترک با خودروهای شخصی) در مراکز بلامانع می باشد

در مرکز معاینه فنی حافظ صرفا خودروهای بنزینی پذیرش می شوند