نذر پتو برای زائران اربعین حسینی

  تاکسیرانان محترمی که مایلنددر این امر مهم سهیم باشند، پتو نذری خود را به فرهنگ یاران تاکسیران یا سازمان تاکسیرانی، اتاق 114 معاونت فرهنگی و اجتماعی تحویل نمایند