ارائه خدمات درمانی ودندانپزشکی

ارائه خدمات پزشکی بصورت شبانه روزی وخدمات دندانپزشکی با تخفیف ویژه

خدمات عینک ایران

ارائه فرم عینک با تخفیف 50 درصد و بینا سنجی وتعمیرات رایگان

درمانگاه تخصصی داخلی هدایت

 خدمات درمانی،سونو گرافی با تخفیف 50 درصدودندانپزشکی با تخفیف

آزمایشگاه تشخیص طبی ایران

ارائه خدمات آزمایشگاهی با تخفیف ویژه تاکسیرانان وخانواده محترمشان

درمانگاه شبانه روزی مقداد

ارائه خدمات درمانی ، آزمایشگاهی ، سونوگرافی ودندانپزشکی با تخفیف ویژه

آزمایشگاه تشخیص طبی نگین

ارائه خدمات آزمایشگاهی با تخفیف

عینک با تخفیف وتسهیلات ویژه

کلینیک عینک وبینایی سنجی توس اپتیک