خدمات کلینیک پزشکی 

ویزیت پزشک عمومی 50% تخفیف

ویزیت پزشک متخصص 50% تخفیف

خدمات دندانپزشکی 

ویزیت دندانپزشکی رایگان 

خدمات دندانپزشکی 10% تخفیف نسبت به تعرفه سازمان نظام پزشکی وتخفیف سالیانه 2000000 ریال

 اعضا فعال باشگاه فرهنگی اجتماعی خانواده تاکسیرانان تخفیف سالیانه 3000000 ریال 

ضمنا خدمات دندانپزشکی  دراین درمانگاه در سه بخش دندانپزشکی ، دندانپزشکی اطفال و بخش ایمپلنتهای دندانی و ایمپلنت دیجیتال (برای اولین بار در شرق کشور ) ارائه میگردد