مدرسه فوتبال ویژه فرزندان تاکسیران (سنین 7:00 الی 16:00)

محل تمرین: زمین چمن کوهسنگی (جنب دریاچه)

زمان: جمعه ها

ساعت: 8:00 الی 10:00 صبح

متقاضیان جهت ثبت نام به اتاق 113 واحد تربیت بدنی سازمان مراجعه فرمایند.