تسهیلات بیمه ایران

پیرو هماهنگی بعمل آمده بیمه ثالث وبدنه بیمه ایران ویژه تاکسیرانان ورانندگان سرویس مدرسه بصورت اقساطی به شرح زیر :

بیمه ثالث ایران

20درصد نقد ومابقی در 12 ماه با دریافت چک

بیمه بدنه ایران

30 درصد نقد ومابقی در 8 ماه با دریافت چک

محل صدور بیمه نامه :

 شرکت تعاونی شهروند هشتم واقع درمیدان شهدا ، ساختمان توس ، طبقه دوم واحدهای 13 و 14 و 15

تلفن تماس : 37136845

مدارک : دفترچه تاکسیرانی ویا مجوز سرویس مدرسه وکپی کارت ملی وبیمه نامه قبلی