لطفا جهت محاسبه نرخ کرایه سرویس مدارس در سال 99-98 اینجا کلیک نمایید

در اين رابطه مدير عامل ســازمان تاكسيرانى مشهد اظهار داشت:مصوبه شوراى شهر مشهد در خصوص نرخ سرويس مدارس تصويب و به ســازمان هاى مربوطه مانند آموزش و پرورش، شهردارى و شركت هاى حمل و نقل ابلاغ شده است. ســيد مهدى علوى مقــدم در خصوص درصد افزايش نرخ ســرويس مدارس نسبت به سال گذشــته افزود:امسال نرخ ها نســبت به سال گذشــته حدود 8 درصد افزايش يافته است كه قيمت ها براى گــروه خودروهاى متفاوت مانند پژو، تيبا و يا مينى بوس و ون متفاوت است. وى در اين خصوص كــه آيا حق انتخاب براى اولياء محفوظ اســت كه از خــودروى ارزان تر استفاده كنند،تصريح كرد:اينكه چه نوع خودرو وبا چه ظرفيتى انتخاب شود، توسط مدارس با توجه به فاكتورهايى مانند شمار دانش آموزان و بعد مسافت انتخاب مى شود البته اگر خودرو ارزان قيمتى وجود داشته باشد اولياء مى توانند خودرويى كه ارزان تر اســت را انتخاب كنند هر چند تفاوت نرخ آنچنان نيست. وى اضافه كرد: با هدف اطلاع رسانى اولياء، نرخ سرويس مدارس در سايت تاكسيرانى قرار داده مى شود تا در صورت ابهام، اولياء به آن مراجعه كنند