توجه !

(هزینه یک ماه تحصیلی)محاسبه بر اساس میانگین مسیر رفت و برگشت می باشد

تعداد سرنشین به نفر می باشد

کرایه بر اساس نوع خودرو و مقطع تحصیلی متفاوت می باشد

مقطع ابتدایی بر اساس 8/5 ماه محاسبه می گردد

مقطع متوسطه بر اساس 9 ماه محاسبه می گردد

محاسبه کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی 1400-99

نوع خودرو
کیلومتر